Algemene voorwaarden Beauty Studio Pure

 

Artikel 1

Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transacties tussen Beauty Studio Pure en een cliënt/opdrachtgever waarop Beauty Studio Pure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Bij het maken van een afspraak, gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.

Artikel 2

Inspanning Beauty Studio Pure

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van het vakmanschap uitvoeren.

2.De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs  van belang kunnen zijn , voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden gemeld.

3.Beauty Studio Pure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste/ of onvolledige gegevens.

4.De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3

Afspraken

1. De cliënt moet verhindering  voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Studio Pure te melden.

2.Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Beauty Studio Pure het gehele honorarium van de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen. Hierbij zijn ook administratiekosten verschuldigd.

3.Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd, in de salon aankomt, mag Beauty Studio Pure, de verloren tijd inkorten op de behandeling, en toch het gehele honorarium bij de cliënt in rekening brengen.

4. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later is dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Beauty Studio Pure de afspraak annuleren, en toch het gehele honorarium in rekening brengen.

5.Beauty Studio Pure maakt bij de aanmaning aan de cliënt duidelijk dat wanneer er niet op tijd wordt betaald, doch binnen 14 dagen na heden (factuurdatum), de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1.De cliënt voorziet Beauty Studio Pure bij de eerste behandeling , van alle gegevens, waarvan Beauty Studio Pure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2.Beauty Studio Pure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt  op, en verwerkt deze op een klanten kaart.

3.Beauty Studio Pure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling.

4.Informatie geldt al vertrouwelijk, als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak Beauty Studio Pure verplicht de vertrouwelijke informatie  aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

1.Beauty Studio Pure vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW (21%)

3. Aanbiedingen zijn alleen geldig in de aangegeven looptijd.

4.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Betaling geschied enkel contant.

5. Wanneer een opdrachtgever / cliënt, 14 dagen na factuurdatum zijn factuur niet heeft voldaan, is Beauty Studio Pure gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. Dit geldt ook voor facturen die voortvloeien uit niet nagekomen afspraken. De extra kosten hiervan komen geheel voor de rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

1.Beauty Studio Pure is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden,  vrijetijdsbesteding.   

2.Beauty Studio Pure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of meegebrachte persoonlijke eigendommen.

Artikel 7

klachten

1. Indien de cliënt klachten heeft over de behandeling of product, moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na aankoop/ behandeldatum, schriftelijk gemeld te worden aan Beauty Studio Pure.

2.Beauty Studio Pure moet de klager binnen 5 dagen adequaat antwoorden.

3. Indien een klacht  over de behandeling gegrond is, zal Beauty Studio Pure de behandeling verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt  aantoonbaar zinloos is geworden,  en de cliënt dicht schriftelijk kenbaar maakt.

4.Indien de klager en Beauty Studio Pure niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager her geschil voorleggen aan de geschillencommissie (schoonheidssbranche).

Artikel 8

Garantie

1.Beauty Studio Pure geef 5 dagen garantie op de behandeling en producten. Dit geldt ook voor wimperextensions.

2.Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3.De cliënt is op de hoogte gebracht door de schoonheidsspecialiste over het te behalen resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling en de producten.

4.De cliënt andere producten heeft gebruikt dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten.

5.De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6.De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

7.De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8. Na een behandeling kan de huid een reactie optreden, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 10

Beschadiging en diefstal

1.Beauty Studio Pure heeft het recht van de cliënt een schade vergoeding te eisen, indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Dit geldt ook voor schade aan het pand/ruimte waar Beauty Studio Pure gevestigd zit.

2.Beauty Studio Pure meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 11

Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2.Indien de cliënt, zich na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren, zonder verdere redenen van opgaaf.

3.Bij Beauty Studio Pure word gewerkt volgend de hygiëne regels van de HAM code.

4.Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan persoonlijke hygiëne regels .

Artikel 13

Recht

1.Op elke overeenkomst tussen client en Beauty Studio Pure is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Studio Pure (www.perfect-clinic.nl)en zij zijn ook in de salon beschikbaar.

3.Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Copyright 2018 Beauty Studio Pure